• 1st Period- 6th Grade Girls PE

  2nd Period- 6th Grade Girls PE  

  3rd Period- 6th Grade Girls PE  

  4th Period- Conference   

  5th Period- 6th Grade Girls PE   

  6th Period- 6th Grade Girls Pre-Athletics  

  7th period- Girls Athletics